-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น"

E-mail Print PDF

     เช้าวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ที่จัดขึ้นโดย กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริการสู่สังคมและองค์กร ซึ่งบุคลลากรสามารถเข้าถึงและได้รับบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ ฯลฯ อนึ่ง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร ดังเช่นในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th