-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen)

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องกาลพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ หัวหน้าโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ขึ้น  โดยการลงนามในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยการเฝ้าระวังอาการหรือเหตุการณ์ผิดปกติในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประกอบด้วยแอพพลิเคชันมือถือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูล ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 80 แห่งในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล เพื่อให้เกิดอาสาสมัครของศูนย์ เรียกว่าอาสาสมัครสุขภาพหนึ่งเดียว ทำหน้าที่รายงานเหตุผิดปกติของชุมชน และอาสาสมัครมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลสุขภาพหนึ่งเดียว และสร้างระบบรายงานเหตุผิดปกติโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ สามารถตอบสนองต่อเหตุทันทีเพื่อป้องกันเหตุร้าย โรคระบาด และระงับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th