-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen)

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องกาลพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ หัวหน้าโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ขึ้น  โดยการลงนามในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยการเฝ้าระวังอาการหรือเหตุการณ์ผิดปกติในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประกอบด้วยแอพพลิเคชันมือถือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูล ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 80 แห่งในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล เพื่อให้เกิดอาสาสมัครของศูนย์ เรียกว่าอาสาสมัครสุขภาพหนึ่งเดียว ทำหน้าที่รายงานเหตุผิดปกติของชุมชน และอาสาสมัครมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลสุขภาพหนึ่งเดียว และสร้างระบบรายงานเหตุผิดปกติโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ สามารถตอบสนองต่อเหตุทันทีเพื่อป้องกันเหตุร้าย โรคระบาด และระงับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th