-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยค่ายโครงการบูรณาการทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกชั้นปีได้ฝึกทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์และทักษะชีวิตอันประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การถ่ายพยาธิ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  การถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น  รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างเสริมจิตสาธารณะแก่นักศึกษา  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักในการเลี้ยงดูสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยพิธีเปิดค่ายได้จัดให้มีขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สุรวิทย์  ชอบจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.สพ.ภูมินทร์  สุมามาลย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมผู้นำในเขตชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยในส่วนของคณะ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน อนึ่งโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 14  ในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณเงินรายได้จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ การออกค่ายในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th