-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์”

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณาจารย์และบุคลากรกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการสู่สังคม ในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โรงเรียน โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้ออกบริการที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด และโรงเรียนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้การอบรมที่โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง และโรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ให้การอบรมที่โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา อำเภอกระนวน และโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ติดต่อสู่คนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างสุนัข หรือแมว เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคจากสัตว์หากว่าสัตว์เหล่านั้นมีการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรคเข้าไป แม้บางครั้งสัตว์ที่เป็นพาหะอาจจะไม่แสดงอาการป่วยก็ตาม ดังนั้นการป้องกันโดยการดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ตลอดจนการใส่ใจในการป้องกันตนเอง เช่น การนำสัตว์เลี้ยงไปทำวัคซีนป้องกันโรค การล้างมือสม่ำเสมอและถูกวิธี ฯลฯ จึงเป็นแนวทางในการป้องกันโรคที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเนื่องจากกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปป้องกันตนเองและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวให้พ้นจากโรคสัตว์ติดต่อคนที่สำคัญๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคเลปโตสไปโรซีส หรือว่าโรคไข้ฉี่หนูได้ โดยเฉพาะในปี 2561 นี้ถือว่าเป็นปีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ของการเกิดโรค นอกจากนั้นทีมวิทยากรยังได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับคณะ และการสอบเข้าศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย อนึ่งโครงการบริการวิชาการสู่สังคมโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2561


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th