-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์”

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณาจารย์และบุคลากรกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการสู่สังคม ในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โรงเรียน โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้ออกบริการที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด และโรงเรียนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ให้การอบรมที่โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง และโรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ให้การอบรมที่โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา อำเภอกระนวน และโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ติดต่อสู่คนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างสุนัข หรือแมว เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคจากสัตว์หากว่าสัตว์เหล่านั้นมีการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรคเข้าไป แม้บางครั้งสัตว์ที่เป็นพาหะอาจจะไม่แสดงอาการป่วยก็ตาม ดังนั้นการป้องกันโดยการดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ตลอดจนการใส่ใจในการป้องกันตนเอง เช่น การนำสัตว์เลี้ยงไปทำวัคซีนป้องกันโรค การล้างมือสม่ำเสมอและถูกวิธี ฯลฯ จึงเป็นแนวทางในการป้องกันโรคที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเนื่องจากกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปป้องกันตนเองและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวให้พ้นจากโรคสัตว์ติดต่อคนที่สำคัญๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคเลปโตสไปโรซีส หรือว่าโรคไข้ฉี่หนูได้ โดยเฉพาะในปี 2561 นี้ถือว่าเป็นปีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ของการเกิดโรค นอกจากนั้นทีมวิทยากรยังได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับคณะ และการสอบเข้าศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย อนึ่งโครงการบริการวิชาการสู่สังคมโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2561


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th