-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office” เนื่องจากปัจจุบันการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดภายในคณะฯ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลัก และมีโปรแกรมจัดการเอกสารภายในสำนักงานเป็น Microsoft Office ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากการใช้งานเพียงแค่พิมพ์เอกสารเท่านั้นยังคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีเทคนิคการใช้งานต่างๆอีกมากมายหลายอย่าง ที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและทำงานเต็มประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นโดยวิทยากร คือ นายยรรยง วังปรีชาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th