-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office” เนื่องจากปัจจุบันการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดภายในคณะฯ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลัก และมีโปรแกรมจัดการเอกสารภายในสำนักงานเป็น Microsoft Office ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากการใช้งานเพียงแค่พิมพ์เอกสารเท่านั้นยังคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีเทคนิคการใช้งานต่างๆอีกมากมายหลายอย่าง ที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและทำงานเต็มประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นโดยวิทยากร คือ นายยรรยง วังปรีชาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th