-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีในวาระที่ 9( 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565)

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะได้จัดให้มีการเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระที่ 9 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565 โดยในงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอตัวได้แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า โดยเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดระยะเวลาให้แสดงวิสัยทัศน์รวมถึงตอบข้อซักถามและประเด็นสงสัยจากผู้เข้าร่วมงาน ท่านละ 20 นาที สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งสิ้น 5 คนด้วยกัน โดยเรียงลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ดังลำดับต่อไปนี้
- รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
- ผศ.น.สพ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
- รศ.น.สพ.ดร. สมบูรณ์ แดงมณีเดช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
- ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
- รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชากายวิภาศาสตร์ และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน โดยการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th