-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีในวาระที่ 9( 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565)

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะได้จัดให้มีการเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระที่ 9 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565 โดยในงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอตัวได้แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า โดยเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดระยะเวลาให้แสดงวิสัยทัศน์รวมถึงตอบข้อซักถามและประเด็นสงสัยจากผู้เข้าร่วมงาน ท่านละ 20 นาที สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีทั้งสิ้น 5 คนด้วยกัน โดยเรียงลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ดังลำดับต่อไปนี้
- รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
- ผศ.น.สพ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
- รศ.น.สพ.ดร. สมบูรณ์ แดงมณีเดช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
- ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
- รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชากายวิภาศาสตร์ และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน โดยการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th