-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับSouthwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปราชการ ณ  College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  Southwest University กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคตแล้ว ยังมีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้วยกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งในปี 2561 นี้ ถือว่าเป็นยังถือเป็นปีเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง SWU และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยและในระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2561นักศึกษาแลกเปลี่ยนชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 คน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังได้ทำการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็กและฟาร์มปศุสัตว์ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ของ SWUอีกด้วย โดยทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และทักษะด้านการสัตวแพทย์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาและเกิดประโยชน์พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคต อนึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไป-มาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานในระยะสั้น (ประมาณ2 สัปดาห์-1 เดือน) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนในช่วงระยะของการเป็นนักศึกษาด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th