-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขไม่มีเจ้าของภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการให้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์สู่คนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 3 แต่ปัญหาของสุนัขไม่มีเจ้าของภายในมหาวิทยาลัยยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตลอด จากปัญหาดังกล่าว กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นอีกในปีงบประมาณ 2561 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีเป้าหมายเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 ตัว โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับและทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ทีมบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนในภาคปฏิบัติได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล อาจารย์สังกัดกลุ่มอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติในการวางยาสลบ และการดักจับสุนัขในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th