-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขไม่มีเจ้าของภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการให้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์สู่คนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 3 แต่ปัญหาของสุนัขไม่มีเจ้าของภายในมหาวิทยาลัยยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตลอด จากปัญหาดังกล่าว กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นอีกในปีงบประมาณ 2561 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีเป้าหมายเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 ตัว โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับและทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ทีมบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนในภาคปฏิบัติได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล อาจารย์สังกัดกลุ่มอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติในการวางยาสลบ และการดักจับสุนัขในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th