-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ

E-mail Print PDF

     ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุน (Basic English conversation and communication course for FVM-KKU supporting staff) โดยเริ่มการอบรมครั้งแรกในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ระหว่างเวลา 13.30– 15.00 น. หลังจากนั้นการอบรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซึ่งจะทำการอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ด้วยกัน โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถใน ด้านการฟ้ง การพูดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น และบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษาซึ่งกันและกันทั้งนี้ วิทยากรอบรมหลัก ได้แก่ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้มุ่งเน้นให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานภายใต้แนวคิด Funny English ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความกดดันต่อผู้เข้าอบรมจนเกินไป  ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจจากบุคคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากโดยทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมและจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งตนเองและองค์กร เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานหลักของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุน (Basic English conversation and communication course for FVM-KKU supporting staff) โดยเริ่มการอบรมครั้งแรกในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ระหว่างเวลา 13.30– 15.00 น. หลังจากนั้นการอบรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซึ่งจะทำการอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ด้วยกัน โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรูความสามารถในดานการฟงการพูดไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการนําไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตองทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อใหผู้ร่วมอบรมมีเจตคติที่ดีตอการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น และบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษาซึ่งกันและกันทั้งนี้ วิทยากรอบรมหลัก ได้แก่ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้มุ่งเน้นให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานภายใต้แนวคิด Funny English ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความกดดันต่อผู้เข้าอบรมจนเกินไป  ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจจากบุคคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากโดยทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมและจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งตนเองและองค์กร เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th