-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ

E-mail Print PDF

     ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุน (Basic English conversation and communication course for FVM-KKU supporting staff) โดยเริ่มการอบรมครั้งแรกในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ระหว่างเวลา 13.30– 15.00 น. หลังจากนั้นการอบรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซึ่งจะทำการอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ด้วยกัน โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถใน ด้านการฟ้ง การพูดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น และบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษาซึ่งกันและกันทั้งนี้ วิทยากรอบรมหลัก ได้แก่ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้มุ่งเน้นให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานภายใต้แนวคิด Funny English ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความกดดันต่อผู้เข้าอบรมจนเกินไป  ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจจากบุคคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากโดยทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมและจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งตนเองและองค์กร เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานหลักของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุน (Basic English conversation and communication course for FVM-KKU supporting staff) โดยเริ่มการอบรมครั้งแรกในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ระหว่างเวลา 13.30– 15.00 น. หลังจากนั้นการอบรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ซึ่งจะทำการอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ด้วยกัน โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรูความสามารถในดานการฟงการพูดไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการนําไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตองทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อใหผู้ร่วมอบรมมีเจตคติที่ดีตอการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น และบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาษาซึ่งกันและกันทั้งนี้ วิทยากรอบรมหลัก ได้แก่ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้มุ่งเน้นให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานภายใต้แนวคิด Funny English ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความกดดันต่อผู้เข้าอบรมจนเกินไป  ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจจากบุคคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากโดยทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมและจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งตนเองและองค์กร เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th