-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะ ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรกรกองบริหารงานคณะในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธะกิจต่างๆของคณะ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารกองบริหารงานคณะภายใต้โครงสร้างใหม่” นอกจากนั้นคณบดียังเปิดให้มีการซักถามและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการคณะเพิ่มเติม บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างกันเองมีบุคลากรร่วมให้ข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นที่สงสัย อนึ่ง ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการปรับโครงสร้างคณะใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักงานคณบดีเป็นกองบริหารงานคณะ ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ งานวิจัยและบริการการศึกษา งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง และงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มีบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะ ทั้งสิ้น 81 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th