-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะ ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรกรกองบริหารงานคณะในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธะกิจต่างๆของคณะ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารกองบริหารงานคณะภายใต้โครงสร้างใหม่” นอกจากนั้นคณบดียังเปิดให้มีการซักถามและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการคณะเพิ่มเติม บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างกันเองมีบุคลากรร่วมให้ข้อเสนอแนะและซักถามประเด็นที่สงสัย อนึ่ง ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการปรับโครงสร้างคณะใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักงานคณบดีเป็นกองบริหารงานคณะ ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ งานวิจัยและบริการการศึกษา งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง และงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มีบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะ ทั้งสิ้น 81 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th