-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่บุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสายสุรีย์ จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรคณะเข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

     1.รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต  เต็งเจริญกุล รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) ประจำปี 2560  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2.รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

     3. นางพรหมพร  ทองเทียม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ดังนี้

  1. รศ.น.สพ.มงคล  โปร่งเจริญ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
  2. รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

และบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้

  1. ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชนี  ศรีงาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2. อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล  ศรีธัญรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จาก The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน

     3. อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในนามคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th