-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องพยัคฆา  ชั้น 5  อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การจัดให้มีเวทีนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหลักสูตรเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และยังเป็นช่องทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) สามารถปฏิบัติตามได้จนบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการดำเนินงาน
     และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จัดขึ้นได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการทุกประการ มีผลสะท้อนที่ดีอันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยกันอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th