-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องพยัคฆา  ชั้น 5  อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การจัดให้มีเวทีนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหลักสูตรเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และยังเป็นช่องทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) สามารถปฏิบัติตามได้จนบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการดำเนินงาน
     และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จัดขึ้นได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการทุกประการ มีผลสะท้อนที่ดีอันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยกันอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th