e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ

E-mail Print PDF

     ในช่วงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผู้ตรวจติดตามภายในแบบบูรณาการในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก; Workshop for Internal auditor on Comprehensive Standard in poultry production for export.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในหลักการจัดทำรายการที่ต้องประเมินภายในหลักการควบคุมในกระบวนการผลิตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของผู้นำเข้าจากยุโรป และนำรายการที่ต้องประเมินภายในดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบกิจกรรมการผลิตภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม รวมทั้งเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการลดความเสี่ยงที่บูรณาการและเป็นรูปแบบที่ตรวจสอบได้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับนานาชาติ และยังเป็นศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1(KKU#24) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารผู้จัดการบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและโรงเชือดสัตว์ปีก ผู้ตรวจติดตามภายในของบริษัทผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ทั้งนี้คณะขอขอบคุณบริษัทผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด บริษัทลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด และ บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th