-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง และ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community ที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ป้องกันประชาชนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู 1, 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 และมีจุดบริการ ณ วัดป่าอดุลยาราม


Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 08:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th