-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง และ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community ที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ป้องกันประชาชนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู 1, 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 และมีจุดบริการ ณ วัดป่าอดุลยาราม


Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 08:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th