-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3202, 3203 และ 3306 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอรายงานผลการฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประมาณ 20 คน และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 81 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้นำเสนอผลการฝึกงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดำเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และยังเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาได้มีสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ถึง 41 หน่วยงาน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th