-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3202, 3203 และ 3306 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอรายงานผลการฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประมาณ 20 คน และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 81 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้นำเสนอผลการฝึกงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดำเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และยังเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาได้มีสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ถึง 41 หน่วยงาน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th