-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คระสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอเชียงยืนซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ฯ ของตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับฟัง โดยมี นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th