-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 26 ของคณะ จำนวน 81 คน ณ ห้อง VM 3103 ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้รับทราบในเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่างที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) สัตวแพทยสภาและกฎหมายที่สัตวแพทย์ต้องรู้ และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (2) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว รวมถึงการเก็บสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี  (3)สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาคมในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ (4) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (5) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับว่าที่บัณฑิตทั้งสิ้น ทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ  เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ที่ดี
     ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ   กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหารทุกฝ่าย คณาจารย์ และวิทยากรผู้แทนจากองค์กรต่างๆ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมโครงการ หลังจากการบรรยายเสร็จแล้วได้มีการสมัครสมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และ สมัครสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th