-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 26 ของคณะ จำนวน 81 คน ณ ห้อง VM 3103 ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้รับทราบในเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่างที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) สัตวแพทยสภาและกฎหมายที่สัตวแพทย์ต้องรู้ และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (2) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว รวมถึงการเก็บสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี  (3)สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาคมในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ (4) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (5) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับว่าที่บัณฑิตทั้งสิ้น ทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ  เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ที่ดี
     ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ   กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหารทุกฝ่าย คณาจารย์ และวิทยากรผู้แทนจากองค์กรต่างๆ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมโครงการ หลังจากการบรรยายเสร็จแล้วได้มีการสมัครสมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และ สมัครสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th