-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มีความรู้และมีการเลี้ยงโคนมอย่างถูกหลักวิชาการให้ทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาในระดับในฟาร์มของตนเอง อันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศจำนวน 90 คน โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะให้การสนับสนุนในด้านของสถานที่จัดการอบรมแล้วยังได้สนับสนุนด้านวิทยากรนำโดย  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์และกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ซึ่งพิธีเปิดการประชุมฯได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th