-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มีความรู้และมีการเลี้ยงโคนมอย่างถูกหลักวิชาการให้ทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาในระดับในฟาร์มของตนเอง อันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศจำนวน 90 คน โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะให้การสนับสนุนในด้านของสถานที่จัดการอบรมแล้วยังได้สนับสนุนด้านวิทยากรนำโดย  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์และกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ซึ่งพิธีเปิดการประชุมฯได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th