-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC)” ณ ห้องแซฟไฟร์ 203 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยได้นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของสารสกัดว่านหอมแดงและการเสริมฤทธิ์กับยาเซฟาเลกซินต่อเซื้อสตาฟฟิลโลคอคคัส อินเตอร์มีเดียส ที่แยกได้จากสัตว์; Antibacterial effect of Eleutherine Americana Merr. extract and  it  combination with cephalexin against clinical isolates of Staphylococcus intermedius โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นศ.สพ.ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ นศ.สพ.เอกชัย  ทองคำ และ นศ.สพ.เพ็ญวิสา  คำพิทูรย์ โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ  พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามลำดับ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำผลการวิจัยต่อสาธารณชนแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอีกช่องทางหนึ่งด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th