-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC)” ณ ห้องแซฟไฟร์ 203 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยได้นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของสารสกัดว่านหอมแดงและการเสริมฤทธิ์กับยาเซฟาเลกซินต่อเซื้อสตาฟฟิลโลคอคคัส อินเตอร์มีเดียส ที่แยกได้จากสัตว์; Antibacterial effect of Eleutherine Americana Merr. extract and  it  combination with cephalexin against clinical isolates of Staphylococcus intermedius โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นศ.สพ.ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ นศ.สพ.เอกชัย  ทองคำ และ นศ.สพ.เพ็ญวิสา  คำพิทูรย์ โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ  พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามลำดับ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำผลการวิจัยต่อสาธารณชนแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอีกช่องทางหนึ่งด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th