-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการทำวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ (Special problem in Veterinary Medicine) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรายงานผลงานวิจัยที่ได้ร่วมกันทำภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่สาธารณะด้วย โดยนักศึกษาทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนองานของตนเองในครั้งนี้ ซึ่งการนำเสนอก็มีทั้งแบบนำเสนอปากเปล่า(Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์(Poster presentation) วิชาปัญหาพิเศษนี้กำกับดูแลโดย ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อนึ่งวิชาปัญหาพิเศษเป็นวิชาที่คณะได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ในหลายๆด้าน เช่น การเขียนเค้าโครงนำเสนอเพื่อขอทุนวิจัย การวางแผนการทดลอง การทำงานในห้องปฏิบัติการ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ รวมถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย และในปีการศึกษา 2560 นี้คณะได้มีการเพิ่มงบประมาณจากโครงการละ 5,000 บาท เป็นโครงการละ 10,000 บาท และหากโครงการใดที่สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไปได้ก็จะมีงบประมาณสมทบอีก จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะสอดซึ่งคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th