-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการทำวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ (Special problem in Veterinary Medicine) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรายงานผลงานวิจัยที่ได้ร่วมกันทำภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่สาธารณะด้วย โดยนักศึกษาทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนองานของตนเองในครั้งนี้ ซึ่งการนำเสนอก็มีทั้งแบบนำเสนอปากเปล่า(Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์(Poster presentation) วิชาปัญหาพิเศษนี้กำกับดูแลโดย ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อนึ่งวิชาปัญหาพิเศษเป็นวิชาที่คณะได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ในหลายๆด้าน เช่น การเขียนเค้าโครงนำเสนอเพื่อขอทุนวิจัย การวางแผนการทดลอง การทำงานในห้องปฏิบัติการ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ รวมถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย และในปีการศึกษา 2560 นี้คณะได้มีการเพิ่มงบประมาณจากโครงการละ 5,000 บาท เป็นโครงการละ 10,000 บาท และหากโครงการใดที่สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติขึ้นไปได้ก็จะมีงบประมาณสมทบอีก จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะสอดซึ่งคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th