-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฐฎ์ เหลืองทองคำ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Kishio Hatai อดีตอาจารย์จาก Nippon Veterinary and Life Science University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสอนและวิจัย ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อการสอนและ/หรือวิจัย  (International Visiting Professor) ประจำปี 2561 (งวดที่ 2) ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Prof.Dr.Kishio Hatai จะทำการสอนในรายวิชา Seminar in Interdisciplinary Veterinary Science รายวิชา Writing and Presenting Scientific Papers I ให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้คำปรึกษาด้านการวิจัยรวมถึงตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ( research proposal) ของอาจารย์ในภายคณะ โดยจะทำงานที่คณะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 23 กรกฎาคม 2561
     โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและการเปิดสู่ภูมิภาค ตลอดจนการบริหารพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์สู่ระดับสากล รวมทั้งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อมาเป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  อนึ่ง Prof.Dr.Kishio Hatai ได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ทุน  International Visiting Professor มาแล้วในปีการศึกษา 2555


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th