-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้มีการจัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถาบันฯ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา นำโดย ศ(กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อติชาติ พรมมาสา ประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งกระบวนการตรวจรับรองประกอบด้วยการนำเสนอการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนำเสนอการจัดการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หลังจากนั้นได้มีการตอบข้อซักถาม และมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์ ห้องชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการผ่าซาก และห้องสมุด และมีการประชุมสรุปผลในช่วงบ่ายซึ่งปรากฏว่าผลการตรวจรับรองทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการรับรองในเบื้องต้น และสามารถที่จะรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะมาถึง อนึ่ง หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านนั้นคณะได้ยื่นขอเปิดเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอันเป็นอีกแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสัตว์ที่มีความเอาใจใส่และมีความคาดหวังต่อผลการรักษาสัตว์เลี้ยงว่าจะต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากที่สุด โดยในระยะแรกนี้คณะได้ขอยื่นเปิด 2 สาขาคือ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th