-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้มีการจัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถาบันฯ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา นำโดย ศ(กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อติชาติ พรมมาสา ประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งกระบวนการตรวจรับรองประกอบด้วยการนำเสนอการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนำเสนอการจัดการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หลังจากนั้นได้มีการตอบข้อซักถาม และมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์ ห้องชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการผ่าซาก และห้องสมุด และมีการประชุมสรุปผลในช่วงบ่ายซึ่งปรากฏว่าผลการตรวจรับรองทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการรับรองในเบื้องต้น และสามารถที่จะรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะมาถึง อนึ่ง หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านนั้นคณะได้ยื่นขอเปิดเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอันเป็นอีกแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสัตว์ที่มีความเอาใจใส่และมีความคาดหวังต่อผลการรักษาสัตว์เลี้ยงว่าจะต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากที่สุด โดยในระยะแรกนี้คณะได้ขอยื่นเปิด 2 สาขาคือ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th