-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC) ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นศ.สพ.ณัชานน ศรีสุชน นศ.สพ.พงษ์วสิน สิมมาทัน และ นศ.สพ.ธีรชน กมลเลิศ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในหัวข้อ Synergistic Effect of Antioxidant Activity of Clove Essential Oil in Combination with Plai Essential Oil and Vitamin E” นอกจากนั้น น.สพ.พีระพัฒน์ ดีสุข นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ยังได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า(Oral Presentation) ในหัวข้อ Shortening of Days Open by Modified Cosynch Protocol in Early Postpartum Dairy Cows: A Preliminary Report” อีกด้วยLast Updated on Wednesday, 11 April 2018 00:33  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th