-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาของการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ของคณะที่กำลังออกฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 กับทางคณะ โดยโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการต่างๆที่รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทำงานด้านการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการต่างๆเหล่านั้น ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากขึ้นแล้ว ยังเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์นี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th