-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาของการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ของคณะที่กำลังออกฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 กับทางคณะ โดยโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการต่างๆที่รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทำงานด้านการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการต่างๆเหล่านั้น ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากขึ้นแล้ว ยังเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์นี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th