-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Biological Sciences & Institute for Global Food Security, Queen University Belfast (QUB) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ จำนวน 3 คน และอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือพร้อมทั้งหารือการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ นอกการเจรจาความร่วมมือแล้ว ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำคณะอาจารย์จาก QUB เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่และเป็ดเทศทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Monday, 26 March 2018 01:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th