-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ ได้ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Staff Wellness Program ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในคณะส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในแต่ละปีด้วย  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th