-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ ได้ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Staff Wellness Program ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในคณะส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในแต่ละปีด้วย  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th