e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพจนสำเร็จอย่างดียิ่ง และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” คณะจึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจขึ้น โดยในปี 2561 นี้มีการมอบรางวัลจำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ กลุ่มทำงานราชการ กลุ่มธุรกิจเอกชน และ กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ โดยรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

กลุ่มทำงานราชการ

1.สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ตำแหน่ง ปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี


2.น.สพ.อภิรักษ์  อุทธา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น


3.ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง  รองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี


 

กลุ่มธุรกิจเอกชน

4.น.สพ.สุรพงศ์  เอกวงษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4   ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย ) จำกัด


5.น.สพ.ฉัตรวิรุฬ  ไพยศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ เวทแอนนี่ มอลล์ กรุ๊ป


6.น.สพ.พิทักษ์ชัย  อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด


7.น.สพ.โยธิน  พันธุ์ศรี รุ่นที่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ White Ocean Vet Vietnam Co.,Ltd


 

กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์เอกชน

8.น.สพ.ศักดิ์ชาย  คงสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ตำแหน่ง  เจ้าของ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักสัตว์ ทั้ง 4 สาขา


9.น.สพ.ศุภชัย  ศรีผาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สุโขทัย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th