-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561 กับชุมชน ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย   รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน โดยมี นายวสันต์ จันทรสนิท หัวหน้างานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำทีมบุคลากรร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ภายในสถานีฟาร์มฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ) ซึ่งการร่วมประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมกันนี้บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยทานร่วมกับชาวบ้าน ถวายวัดภายในชุมชน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,170 บาท อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th