-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561  เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของคณะ  และเพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของคณะ ในปัจจุบัน  รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบงานของคณะต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัด ขององค์กร  และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th