-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561  เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของคณะ  และเพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของคณะ ในปัจจุบัน  รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบงานของคณะต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัด ขององค์กร  และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th