-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “กิจกรรมพบปะนักวิจัย: แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางการบริหารงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ชี้แจงทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก”  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายวิจัย มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th