-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประกอบด้วย ผศ. สพ.ญ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.สพ.ญ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์  บุตรอุดม และ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน ให้เกียรติเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ Journal - Club  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และสร้างบรรยากาศทางวิชาการในคณะ โดยมีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อ Antimicrobial resistance exist long before antimicrobials era.Phyto นำเสนอโดย Mr. Xin Wu นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ และ หัวข้อ Chemical screening for identification of bioactive compound and antiprotozoan activity of fresh garlic bulb over trichodinid ciliatesaffecting ornamental goldfish ซึ่งนำเสนอโดย นายกัณวีร์ สว่างเนตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        โดยการนำเสนอในโครงการในครั้งนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th