e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42

E-mail Print PDF

   ตามที่สัตวแพทยศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 42  หัวข้อ "ASEAN Veterinary Profession with Thailand 4.0 " ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมายให้ น.สพ. อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์  นายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุบรร จันทเสน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมแสดงบูธงานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th