-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free”

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบริหารและธุรการ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free” เนื่องจากปัจจุบันการทำงานในส่วนที่มีการใช้งานไฟล์เอกสารรูปแบบของ PDF หรือ Portable Document Format ซึ่งหมายถึงไฟล์เอกสารแบบพกพาที่สามารถเปิดได้ทุกที่ และมีข้อดีคือไฟล์เอกสารมีขนาดเล็ก สามารถเปิดได้รวดเร็ว สะดวกในการสร้างการเชื่อมโยงจากเพจของเอกสารต่างๆได้หลากหลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรแกรมในส่วนที่เปิดได้อย่างเดียว(Read Only) ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความใดๆในเอกสารได้เลย อีกทั้งการแปลงเอกสารในรูปแบบอื่นๆ ไปเป็นเอกสารประเภท PDF ยังต้องอาศัยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โดยทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นโดยวิทยากร คือ นายยรรยง วังปรีชา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th