e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว.

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีกำหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2560  ในการนี้ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมส่งนายสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติงานถวาย โดยทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560 สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th