-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว.

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีกำหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2560  ในการนี้ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมส่งนายสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติงานถวาย โดยทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560 สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th