-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย และห้อง VM 1206 ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและให้คำแนะนำระหว่างนักศึกษาในความดูแลกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อนักศึกษา ประมาณ 8-10 คน  นอกจากนั้นแล้วการจัดโครงการนี้ยังเป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย บรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ และมีการทานอาหารเที่ยงด้วยกันด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th