-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชาวสัตวแพทย์เสริมสร้างความสุขในองค์กร

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชาวสัตวแพทย์ขึ้น ซึ่งมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะทุกๆคนที่มีผลิตภัณฑ์จากครัวเรือน เช่น พืชผัก ผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ หรือสิ่งของอื่นๆนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยโครงการมีที่มาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆจัดทำโครงการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร(Happy workplace) บรรยากาศของกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งแรกนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีบุคลากรหลายท่านนำสินค้ามาร่วมวางขายและมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามาร่วมเลือกซื้อสินค้ากันอย่างสนุกสนาน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th