-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Journal - Club  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในคณะ โดยในกิจกรรมครั้งที่ 1 นี้มีหัวข้อการนำเสนอ 2 หัวข้อ คือ The role of vitamin A on the genotoxic effects induced by aflatoxin B1 by chromosomal aberrations assay in rats นำเสนอโดย นายนิคม  ศรีกะชา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุข และ หัวข้อ NT-proBNP, NT-proANP and cTnI concentrations in dogs with pre-capillary pulmonary hypertension นำเสนอโดย นายศิวายุ รัตนะกนกชัย นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสหวิทยาการทางสัตวแพทย์ โดยมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน บุคลากร จำนวน 5 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 25 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th