-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายอุดร พุทธิมา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานคณบดีได้จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อหารือและร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดีเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งบรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกันเองและบุคลากรสายสนับสนุนหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างคณะในอนาคต


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th