e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )”

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการคลินิกนอกเวลา สพ.ญ.ชุลีพร ประหา สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์  ได้จัดโครงการ “ยอดผู้ช่วย(สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work ” ครั้งที่ 3   ณ ห้องประชุมราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 -6 จำนวน  80 คน   บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาลสัตว์  จำนวน   20 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำทักษะนี้ไปต่อยอดในชั้นเรียนและการทำงานจริงในระดับคลินิกต่อไปได้  โดยโครงการนี้ได้เน้นการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในคลินิกเวชกรรมสัตว์เลี้ยง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเวชระเบียน ห้องยา ห้องปฏิบัติการชันสูตร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในห้องรักษาและสัตว์ป่วยใน เน้นให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น  การจัดการสัตว์ป่วยวิกฤต รวมไปถึงการช่วยปฏิบัติงานในห้องตรวจรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอดจนฝึกทักษะด้านการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ผู้ช่วยงานคลินิกนอกเวลา รวทั้งเพื่อให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนำเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามสมรรถนะหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพตรงตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (ready to work)”


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th