-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )”

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการคลินิกนอกเวลา สพ.ญ.ชุลีพร ประหา สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์  ได้จัดโครงการ “ยอดผู้ช่วย(สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work ” ครั้งที่ 3   ณ ห้องประชุมราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 -6 จำนวน  80 คน   บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาลสัตว์  จำนวน   20 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำทักษะนี้ไปต่อยอดในชั้นเรียนและการทำงานจริงในระดับคลินิกต่อไปได้  โดยโครงการนี้ได้เน้นการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในคลินิกเวชกรรมสัตว์เลี้ยง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเวชระเบียน ห้องยา ห้องปฏิบัติการชันสูตร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในห้องรักษาและสัตว์ป่วยใน เน้นให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น  การจัดการสัตว์ป่วยวิกฤต รวมไปถึงการช่วยปฏิบัติงานในห้องตรวจรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอดจนฝึกทักษะด้านการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ผู้ช่วยงานคลินิกนอกเวลา รวทั้งเพื่อให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนำเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามสมรรถนะหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพตรงตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (ready to work)”


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th