e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา ณ บริเวณบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017 ประจำปี  2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ในงานดังกล่าวนี้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจหลายกิจกรรม เช่น การประกวดฟ้อนลำแคน การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดลูกทุ่งมอดินแดง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การแสดงนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ  การประกวดนางนพมาศ ฯลฯ รวมทั้งประเพณีลอยกระทงอันประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชา สำนึกรู้บุญคุณของแม่น้ำ ขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
   ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมขบวนแห่ และการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โดยตัวแทนของคณะในปีนี้คือ นางสาวปณิชา ปัถยวงศ์เดชา นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 และมีคณะผู้บริหารคือ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมในขบวนแห่ของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Monday, 06 November 2017 08:04  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th