-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา ณ บริเวณบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017 ประจำปี  2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ในงานดังกล่าวนี้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจหลายกิจกรรม เช่น การประกวดฟ้อนลำแคน การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดลูกทุ่งมอดินแดง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การแสดงนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ  การประกวดนางนพมาศ ฯลฯ รวมทั้งประเพณีลอยกระทงอันประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชา สำนึกรู้บุญคุณของแม่น้ำ ขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
   ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมขบวนแห่ และการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โดยตัวแทนของคณะในปีนี้คือ นางสาวปณิชา ปัถยวงศ์เดชา นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 และมีคณะผู้บริหารคือ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมในขบวนแห่ของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Monday, 06 November 2017 08:04  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th