-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

E-mail Print PDF

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงศ์ และ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-5 ได้ร่วมจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ พื้นที่ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การมอบน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การมอบอาหารสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ รวมถึงมอบเวชภัณฑ์อื่นๆที่มีความจำเป็น ทั้งนี้คณะได้รับบริจาคเงินจำนวนหนึ่งจากคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นงบประมาณดำเนินการ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และบริษัท/หน่วยงานอีกหลายหน่วยงานก็ได้ร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th