-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ. ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถานประกอบการพบ และสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ต่อคณบดี และสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมงานได้ทราบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้เตรียมความพร้อม ฝึกประสบการณ์ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานในสถานประกอบการณ์ต่างๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้แนะนำชี้แจงเกี่ยวกับสถานประกอบการของตนและสัมภาษณ์รับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในโครงการสหกิจศึกษาด้วย  ทั้งนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯมาแนะนำสถานประกอบการของตนเอง ทั้งสิ้น จำนวน  24 แห่ง จากหน่วยงาน/ผู้ประกอบการทั้งหมด 85 แห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในปีการศึกษา 2560 นี้ ซึ่งสถานประกอบการต่างๆประกอบด้วย หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และบริษัทเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารท่านอื่นๆ ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรของงานบริการการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 83 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 10 คน นอกจากนั้นในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา สถานประกอบการได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รวมถึงมีการสัมภาษณ์งานนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ไปพร้อมด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นด้วยความคึกคัก นักศึกษาได้ฝึกฝนการสัมภาษณ์งานจริงกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเสร็จสิ้นโครงการฯ เมื่อเวลา 16.30 น.
   อนึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากกว่าในส่วนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้มีศิษย์เก่าของคณะจำนวนหลายคนที่ทำงานทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และบริษัทเอกชนได้เข้าร่วมแนะนำชี้แจงหน่วยงาน รวมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นน้องเพื่อเข้าร่วมทำงานในโครงการสหกิจศึกษาในองค์กร/หน่วยงานของตนด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th