-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

E-mail Print PDF

   ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่าง เวลา 9.00-16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้เข้าร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ประสบอุทกภัยในเขต บ้านซีกกค้อ หมู่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์  และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประมาณ 35 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรับผิดชอบในส่วนของการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพให้แก่สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์ โดยมีสัตว์เข้ารับการบริการ จำนวนทั้งหมด 89 ตัว ดังนี้ โค จำนวน 33 ตัว กระบือ จำนวน 31 ตัว สุนัข จำนวน 21 ตัว และ แมว จำนวน 4 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th