-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ

1. ประเภทบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายพิทัย  กาญบุตร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

   โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และได้ปฏิบัติตนทั้งต่อบุคลากรด้วยกัน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการตามกรอบจรรยาบรรณของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ

1. ประเภทบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายพิทัย  กาญบุตร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และได้ปฏิบัติตนทั้งต่อบุคลากรด้วยกัน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการตามกรอบจรรยาบรรณของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th