-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ

E-mail Print PDF

   เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่หน้าอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการช่วยกันเสริมเติมความเป็นพื้นที่สีเขียว(Green campus) อีกช่องทางหนึ่งให้กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี 2560 นี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำการปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆกว่า 700 ต้น โดยคาดหวังว่าต้นไม้ที่ปลูกเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังอาจเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมา หรือเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th