-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าและชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านนาดอกไม้ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทั้งด้านสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ห้องปฏิบัติการ และ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพ็ชร อังกิตติตระกูล อาจารย์สังกัดภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 120 คน  โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ และ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนในบริเวณอำเภอวังสะพุง และ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี โดยนักศึกษาจะได้ประโยชน์ ในการนำความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้และได้ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ของตนต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th