e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560

E-mail Print PDF


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นทื่ 1 หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยในปัจจุบันนอกจากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์จำนวนมากแล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังประกอบธุรกิจสาขาอื่นๆด้วย เช่น โครงการเลกนครา ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่างๆในปีนี้จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th