-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560

E-mail Print PDF


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นทื่ 1 หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยในปัจจุบันนอกจากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์จำนวนมากแล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังประกอบธุรกิจสาขาอื่นๆด้วย เช่น โครงการเลกนครา ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่างๆในปีนี้จะเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th