-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สังกัดชุมนุมทุกชั้นปีได้รู้และเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพจากสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.น.สพ.ดร.วีระพล ทวีนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และมีนักศึกษาชั้นปีต่างๆที่สังกัดชุมนุมฯ เข้าร่วม ประมาณ 30 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th